นักวิทยาศาสตร์

รายละเอียดตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถทำงานเป็นทีมได้

- ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์ ทดสอบด้านเคมีและเคมีฟิสิกส์ ในห้องปฏิบัติการ มีประสบการณ์ในการใช้สารเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวบรวม บันทึกและประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ วางแผนและจัดเตรียมการประชุม จดบันทึก จัดทำรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

            1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                   จำนวน 2 รูป

            2. สำเนาบัตรประชาชน                                 จำนวน 1 ฉบับ

            3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                   จำนวน 1 ฉบับ

            4. สำเนาประกาศนียบัตร                                จำนวน 1 ฉบับ

            5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)    จำนวน 1 ฉบับ

            6. ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

การติดต่อ

  • kanda99@gmail.com

สถานที่ตั้ง