เจ้าหน้าที่กู้ภัยสัตว์ ( Bangkok Animal Rescue Officer )

รายละเอียดตำแหน่งงาน

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
-รับผิดชอบในการหา ติดตาม และจับสุนัข เพื่อขนส่งเข้ามาทาหมันในโครงการฯ จานวนขั้นต่า 50 ตัว ต่อวัน ต่อหนึ่งหน่วยดาเนินการ
-บริการรับ-ส่งสัตว์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ออกหน่วยที่รับผิดชอบ ไปยังที่ตั้งของหน่วยทาหมันเคลื่อนที่ รวมถึงการประสานงานขนส่งกรณีที่สัตว์มีปัญหาหลังการผ่าตัด
-ทาการสารวจจานวนสุนัขทั้งก่อนและหลังจากการลงพื้นที่ (Pre and Post survey) และบันทึกข้อมูล ส่งให้กับหัวหน้าผู้ดูแลตามเวลาที่กาหนด
-เอาใส่ใจสุขภาพสัตว์ก่อนและหลังการผ่าตัด ทั้งที่หน่วยทาหมันและระหว่างการขนส่ง
-ติดต่อ ขออนุญาต และอธิบายจุดประสงค์ของโครงการฯให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ทราบทุกครั้ง ก่อนทาการจับสุนัขในพื่นที่
-เก็บหลักฐานใบยินยอมจากผู้รับผิดชอบตัวสัตว์ก่อนนาสัตว์มาทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้กับตัวสัตว์ และส่งหลักฐานทั้งหมดให้กับพยาบาลประจาหน่วยทาหมันเคลื่อนที่
-เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการ อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ โดยยึดตามสื่อความรู้ เช่นใบปลิว แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเว็ปไซด์หลักของมูลนิธิฯ
-ดูแล รักษาทรัพย์สินของมูลนิธิฯให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและไม่สูญหาย
-รักษาความสะอาดภายในรถอยู่เสมอ โดยเฉพาะส่วนที่บรรทุกสัตว์ ต้องล้างและฆ่าเชื้อทุกครั้ง ก่อนทาการขนส่งสัตว์กลุ่มใหม่
-ช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณที่ตั้งหน่วยทาหมันเคลื่อนที่ และช่วยสังเกตสภาพสัตว์ในกรงพัก
-รับผิดชอบดูแลตรวจเช็คสภาพยานพาหนะที่ใช้ในการออกหน่วย รวมถึงการซ่อมบารุง และตรวจสอบสภาพรถประจาปี
-รับ-ส่ง สัตว์ป่วย ระหว่างหน่วยทาหมันเคลื่อนที่ และคลินิกกรุงเทพฯ รวมถึงโรงพยาบาลสัตว์อื่นๆ ในกรณีฉุกเฉิน
-รับผิดชอบในการขนส่ง และกาจัดซากสัตว์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการฯ
-ขนส่งอุปกรณ์ และทรัพย์สินประจาหน่วย ในกรณีที่มีการย้ายพื่นที่ออกหน่วย หรือย้ายสถานที่พัก

การติดต่อ

  • hr@soidog.org

สถานที่ตั้ง