พนักงานธุรการ

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 03:55:34 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน 1. อายุ ไม่เกิน 35 ปี 2. จบการศึกษาปวช-ปวส/ด้านบัญชี 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 1 ปี 4. มีความสามารถในการใช...
Job Details

พนักงานขับรถยนต์ส่งสินค้า

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Sun, 21 Oct 2018 03:55:32 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ๑. ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป ๒. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และยังใช...
Job Details

ช่างไฟฟ้าเครื่องกล

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 05:58:13 GMT
- รับผิดชอบดูแลควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องจักรและกระบวนการผลิต (ประจำที่โรงงานคลอง 16 องครักษ์) - ซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องจักรกลในโรงงาน - รักษาระบบไฟฟ้าของโรงงาน...
Job Details
บริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด

Planning Supervisor

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Fri, 19 Oct 2018 05:58:56 GMT
1.จัดทำ Weekly plan ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Domestics และ เตรียม Raw meat ส่งให้ Further ติดตามผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงแต่ละวัน 2. วางแผนและติดตามความเคลือนไหวของ...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นุทน

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:59:47 GMT
1. ประมาณการและสรุปการขาย, ต้นทุนการผลิต สำหรับสินค้าแต่ละชนิดเพื่อใช้ในการจัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุนประจำสัปดาห์ 2. จัดเตรียมรายงาน และวิเคราะห์ความแตกต...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ ER & CSR Officer

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:59:44 GMT
1. To handle and coordinate with stakeholders on company's employee relations programs, policies, and procedures. 2. To process disciplinary action and...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 11:57:47 GMT
ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย...
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 11:57:54 GMT
1.วางแผน ประสานงาน ควบคุมการผลิต 2.เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลการจัดสรรวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ 3.สรุปภาพรวมสต๊อกคงคลังของโรงงาน 4.ประสานระบบจัดส่งสินค้า 5...
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

หัวหน้างานอนามัย

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:59:52 GMT
- ควบคุมดูแลการบวนการล้างทำความสะอาดทุกขั้นตอนให้เป็นไปตาม มาตรฐาน ( OP ) และควบคุม การล้างทำความสะอาดให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก - การวางแผนการล...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตโรงงานแปรรูปอาหาร

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:59:44 GMT
1.ควบคุมด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งปริมาณและคุณภาพ 2. จัดกำลังคนให้เหมาะสมกับการผลิต 3. ตรวจสอบและเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 4. สร...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

หัวหน้าคลังสินค้า

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:58:25 GMT
1.ดูแลและควบคุมตัวเลขในสต๊อกคงคลัง และการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง..ตามระบบที่วางไว้FIFO 2.มีการวางแผนงานและการกระจายสินค้าให้เหมาะสมกับพื้นที...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

ช่างซ่อมบำรุงระบบ Utility [โรงงานแปรรูปอาหาร จ.นครนายก]

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:59:55 GMT
1.ดูแลงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในโรงงาน 2.ดูแลระบบน้ำปะปาและระบบสุขาภิบาลภายในโรงงาน 3.ดูแลระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศภายในโรงงาน 4.ดูแลระบบงานเครื่องกล เช่น...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

วิศวกรโยธา

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 05:58:46 GMT
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัต...
Job Details
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Thu, 18 Oct 2018 11:57:54 GMT
- จัดทำแผนงานคสามปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน - ดำเนินการ แต่งตั้ง จป. บริหาร จป.หัวหน้างาน และจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยสภาพแวดล...
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

แม่บ้านและพี่เลี้ยงเด็ก

 • นครนายก
 • Posted on: Wed, 17 Oct 2018 09:13:56 GMT
เพศหญิง รักงานบ้าน รักงานครัว รักเด็ก ทำอาหารได้ ไม่จำกัดอายุ สามารถขับรถจักรยานยนต์ ถ้าขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่ดืมสรุา ไม่สูบบุหรี ไม่ออกเที่ยวยามค...
Job Details
บุรณยาพร

เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ (ขายสินค้าและอาหารแช่แข็ง) บริษัทจิตรมาสแคเทอริ่ง จำกัด > จ.นครนายก

 • นครนายก
 • Posted on: Mon, 15 Oct 2018 09:14:23 GMT
-ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น) -ปริญญาตรีสาขาอาหารและโภชนาการ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ขายจัดเลี้ยง(Sales Catering) บริษัทจิตรมาสแคทอริ่ง จำกัด > จ.นครนายก

 • นครนายก
 • Posted on: Mon, 15 Oct 2018 09:14:25 GMT
-เพศ ชาย หญิง -อายุ 25 - 35 ปี (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) -ปริญญาตรี -ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง -มีทักษะการขาย และการเจรจาต่อรอง -ม...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.นครนายก)

 • นครนายก
 • Posted on: Sat, 13 Oct 2018 17:36:51 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน 1. นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร 2....
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพซ่อมบำรุงอากาศยาน

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 11 Oct 2018 05:57:25 GMT
1.จัดทำแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายในของฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน 2.ติดตามและสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน 3...
Job Details
โรงเรียนการบิน BAC (บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด)

การตลาด

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 09 Oct 2018 05:59:36 GMT
1. ศึกษาตลาด 2. ช่วยวางแผนการตลาด 3. ติดต่อประสานงานขายสินค้าทั้งตลาด และ modern trade 4. ช่วยพัฒนาสินค้า ให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาด 5. ติดต่องานขายห้าง ร...
Job Details
K&G General Trading Co., Ltd. และ JPM Sausage Co., Ltd.


jobs by Indeed job search


Advertisements


real
time web analytics